Co-Chairman

 • Prof. V.M. Novotortsev
 • Prof. A.I. Rudskoy
 • Deputy-Chairman – Prof. K.S. Gavrichev (IGIC RAS)
 • Deputy-Chairman – Prof. V.V. Korablev (SPbPU)
 • Scientific Secretary – Dr. R.V. Starykh (SPbPU)
 • Scientific Secretary – Dr. S.I. Sinyova (SPbPU)

Members of the Organizing Committee

 • Prof. V.M. Ievlev (Voronezh SU)
 • Prof. N.T. Kuznetsov (IGIC RAS)
 • Prof. V.I. Sergienko (IC FEB RAS)
 • Prof. O.G. Sinyashin (IOPC KazSC RAS)
 • Prof. K. A. Solntsev (IMET RAS)
 • Prof. V.V. Ustinov (IMP UB RAS)
 • Prof. V.Ya. Shevchenko (ICS RAS)
 • Prof. V.V. Gusarov (SPbSTU)
 • Prof. F.V. Grechnikov (SamGAU)
 • Prof. A.V. Lukashin (MSU)
 • Prof. V.P. Fedin (IIC SB RAS)
 • Prof. B.V. L’vov (SPbSPU)
 • Prof. I.A. Uspenskaya (MSU)
 • Prof. A.Yu. Tsivadze (IPCEC RAS)
 • Prof. Gh.V. Dobrokhotova (IGIC RAS)
 • Prof. I.A. Zvereva (SPbSU)
 • Prof. A.V. Knyazev (NNSU)
 • Prof. A.A. Pimerzin (SamSTU)
 • Prof. N.N. Smirnova (NNGU)
 • Prof. Yu.V. Sharikov (NMSU "Gorniy")

International Organizing Committee

 • Prof. Wim de Klerk (The Netherlands, President ICTAC)
 • Prof. Andrei Rotaru (Romania, Craiova Univ., President CEEC-TAC)
 • Prof. Li-Xian Sun (China, Dalian Institute of Chemical Physics, Counselor of IACT)
 • Prof. Jaroslav Šesták (Czech Republic, West Bohemian Univ.)
 • Prof. Herbert Ipser (Austria, Vienna Univ.)
 • Prof. Pavel Holba (Czech Republic, West Bohemian Univ.)
 • Prof. Sergey Verevkin (Germany, Rostock Univ.)
 • Prof. Guiseppe Arena (Italy, Univ. of Catania)
 • Prof. George Kaptay (Hungary, Univ. of Miskolc)
 • Prof. Olga Fabrichnaya (Germany, Tech. Univ. Bergakademie Frieberg)
 • Prof. Sergey Volkov (Ukraine, Inst. of Inorg. Chem., NASU)
 • Dr. Stefano Vecchio Ciprioti (Italy, Sapienza Univ. Roma)

Program Committee

 • Dr. R.V. Starykh (SPbPU) (Chairman)
 • Prof. L.N.Zelenina (NIIC SB of RAS)
 • Prof. A.V. Markin (NNGU)
 • Prof. F.Yu. Sharikov (NMSU "Gorniy")
 • Dr. A.A. Kossoy (CISP)
 • Prof. I.A. Uspenskaya (MSU)
 • Dr. S.I. Sinyova (SPbPU)

Local Organizing Committee

 • Dr. R.V. Starykh (SPbPU) (Chairman)
 • A.L. Smirnova
 • М.О. Ilatovskaya
 • K.М. Falin

 

Sponsors

 

Information support

          


© RTAC
Website cRTAC.com is provided by conference committee.